Kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Sinh viên đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội… của bản thân trong năm học 2018 – 2019 và đưa ra phương hướng, góp ý cho các hoạt động của Trường trong năm học 2019 – 2020.

2. Các lớp, các khoa, trung tâm, Cơ sở 2 đánh giá mọi hoạt động của đơn vị; đánh giá các biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương của Nhà trường trong công tác đào tạo, công tác sinh viên.

3. Biểu dương và khen thưởng những sinh viên, những tập thể lớp sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác và tu dưỡng rèn luyện năm học 2018 – 2019.

Chi tiết kế hoạch: tại đây