Thông báo thu tiền BHYT bắt buộc

Thời gian nộp và số tiền mua thẻ BHYT:

+ Đối với sinh viên khóa 58 (trừ khối kinh tế) + khóa 59 + khóa 60:

- Nộp tiền mua thẻ ngày 22, 23, 24/10/2019 (khóa 60);

- Nộp tiền mua thẻ ngày 25, 28, 29/10/2019 (khóa 59);

- Nộp tiền mua thẻ ngày 30, 31/10/2019 và 01/11/2019 (khóa 58);

- Mua thẻ BHYT 12 tháng hạn sử dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2020. Số tiền là: 564.000đ (Năm trăm sáu mươi tư nghìn đồng).

+ Đối với sinh viên khóa 58 khối kinh tế (trừ lớp 58QLXD):

- Nộp tiền mua thẻ ngày 4, 5, 6/11/2019;

Chỉ được mua thẻ BHYT đến khi ra trường (07 tháng) thời hạn sử dụng từ 01/01/2020 đến 31/07/2020. Số tiền là: 329.000 (Ba trăm hai mươi chín nghìn đồng).

+ Đối với sinh viên khóa 57:

- Nộp tiền mua thẻ từ 7, 8/11/2019;

Chỉ được mua thẻ BHYT đến khi ra trường (03 tháng) hạn sử dụng từ 01/01/2020 đến 31/03/2020. Số tiền là: 141.000đ (Một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng);

Địa điểm nộp tiền: Tại trạm y tế của trường Đại học Thuỷ lợi

Chi tiết: xem tại đây