Chương trình hội thảo “Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy Lợi”

Hội thảo “Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy Lợi” xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường 2006-2020 được tổ chức vào ngày 19/01/2006 (thứ năm) tại hội trường T35.

BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------

Số: 11  /ĐHTL -BCL

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ***---

Hà Nội, ngày  6 tháng 01 năm 2005CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

-         Thời gian :  ngày 19/1/2006

-         Địa điểm  :  T35


Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

08h00-08h05

Giới thiệu, dẫn chương trình

Ô Cát

08h05 - 08h15

Phát biểu khai mạc

Ô Học

08h15 - 09h15

Báo cáo toàn văn dự thảo chiến lược

Ô Quý

09h15 - 09h45

Nghỉ giải lao

Nga (TV) ,Thuỷ( ĐM), Hiền (P9)

09h45 - 10h00

Chia nhóm và hướng dẫn nội dung thảo luận nhóm

Ô Lai, Ô Yên

10h00 - 12h00

Thảo luận tổ (chia thành 4 nhóm thảo luận)

4 lãnh đạo Khoa (Q, Đ, V, SĐH, K, C, CNTT, M)

12h00 - 13h30

Nghỉ trưa

 

 

Báo cáo kết quả thảo luận nhóm

 

13h30 - 13h50

Nhóm 1

Ô Lượng, Ô Dự

13h50 - 14h10

Nhóm 2

Ô Nghinh, Ô Ước

14h10 - 14h30

Nhóm 3

Ô Uân, Ô Chiến

14h30 - 14h50

Nhóm 4

Ô Tộ, Ô Cường

14h50 - 15h20

Nghỉ giải lao

Nga (TV) ,Thuỷ( ĐM), Hiền (P9)

15h20 - 16h00

Thảo luận tại hội trường T35

 

16h00 - 16h30

Tổng kết hội thảo

Ban Giám Hiệu§Ban tổ chức: Ô Thành (PHT), Ô Cát, Ô Đại, Ô Hải (P9), Ô Yên (P2), Ô Quế (HCTH), Ô Hoan (QT), Ô Bá (P7), Bà Nga (TV), Ô Lai (P3)
§   Chuẩn bị và dẫn chương trình: Ô Cát
§   Thư ký hội thảo: Mai (Mác_Lênin), Bá (P7), Hùng (P3)

Nơi nhận:


-   
BGH

-    Những người thực hiện

-   Lưu VT, P3, BCL

Hiệu trưởng

 

Đã ký

 

GS.TS Đào Xuân Học