Quy chế tạm thời về trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử

Với mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp cải cách hành chính trong việc trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác của các đơn vị thuộc Trường; Bảo đảm việc trao đổi thông tin được nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn, tạo thói quen làm việc qua mạng. Ban giám hiệu ban hành quy chế tạm thời về trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử (e-mail) của Trường Đại học Thủy Lợi.

BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------

Số     1124  /QC-ĐHTL

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ***---

Hà Nội, ngày  16  tháng 11 năm 2005


 

QUY CHẾ TẠM THỜI

Trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử (e-mail)

của Trường Đại học Thủy Lợi.

A. MỤC TIÊU:

 1. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp cải cách hành chính trong việc trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác của các đơn vị thuộc Trường.
 2. Bảo đảm việc trao đổi thông tin được nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn, tạo thói quen làm việc qua mạng.

B. QUY ĐỊNH VỀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN BẰNG THƯ ĐIỆN TỬ

 1. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị (sau đây gọi chung là chủ hộp thư) được trang bị máy tính kết nối mạng internet và có tài khoản thư điện tử cho mỗi người.
 2. Chủ hộp thư phải đăng ký địa chỉ với Trung tâm Tin học để tiện cho việc trao đổi thông tin trong Trường.
 3. Chủ hộp thư phải tổ chức bảo mật cho hộp thư của mình, tổ chức lưu trữ để làm hồ sơ công việc khi cần thiết.
 4. Chủ hộp thư (khối phòng ban quản lý) hàng ngày phải mở hộp thư để nhận thông tin ít nhất 3 lần: đầu giờ làm việc buổi sáng, đầu giờ làm việc buổi chiều và trước khi ra về. Các khoa, ban giảng dạy hàng ngày phải mở hộp thư ít nhất 1 lần.Thủ trưởng các đơn vị phải phân công người theo dõi hộp thư của đơn vị để xử lý các thông tin trao đổi qua hộp thư.
  Lãnh đạo nhà Trường và Thủ trưởng các đơn vị phải đọc và xử lý tất cả các thư điện tử nhận được trong ngày(mức độ xử lý tối thiểu là reply đã xem cho người gửi).
 5. Nội dung thông tin trong thư điện tử do Lãnh đạo cấp trên gửi được coi là ý kiến chỉ đạo hoặc ý kiến chính thức của Lãnh đạo. Báo cáo do Thủ trưởng đơn vị gửi qua thư điện tử (từ hộp thư của đơn vị hoặc hộp thư của Thủ trưởng đơn vị) được coi là báo cáo chính thức của đơn vị.
 6. Khi phát hiện các thư điện tử gửi từ các địa chỉ lạ, các thư điện tử bị phát hiện có virus, chủ hộp thư phải tuân theo quy trình chống virus để bảo vệ an toàn thông tin trên mạng và hộp thư của mình.
 7. Trung tâm Tin học có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và tổ chức phòng chống virus, chống tin tặc và bảo đảm an toàn thông tin cho mạng.

Ban Giám Hiệu yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên các đơn vị thuộc Trường nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy chế, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và  trao đổi thông tin trong Trường, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Trường.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ảnh tới Trung tâm tin học hoặc Phòng Hành chính Tổng hợp để xem xét, chỉnh sửa kịp thời.

(Liên lạc theo số máy: Trung tâm Tin học  04.5635915; Phòng HCTH  04.8524482)

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH

- CĐ, ĐTN, TTGD, CS2, ĐH2

- Các P, K, B, TT...Cty

- Các BM

- Lưu VT, TH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS. TS ĐÀO XUÂN HỌCLấy văn bản về xin bấm vào đây