Thông báo của Ban giam hiệu về sử dụng font Unicode

Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử và các văn bản in trên giấy giữa các đơn vị trong Trường bắt đầu từ ngày thứ hai, 7 tháng 11 năm 2005.

   BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            --------------                                  

         Số : 1016 TB/ĐHTL              Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005

THÔNG BÁO
(Về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001)


-      Theo Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.

-      Theo Thông tư số 07/2002/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc bắt buộc dùng font chữ Unicode trong các văn bản giao dịch của các cơ quan nhà nước.


    Để hướng dẫn triển khai và  thực hiện Quyết định, Thông tư nêu trên trong phạm vi toàn Trường. Ban Giám hiệu thông báo như sau:

-      Thống nhất sử dụng dạng biểu diễn ký tự dựng sẵn trong Bộ mã TCVN 6909:2001 (gọi là Unicode dựng sẵn) trong trao đổi thông tin điện tử và các văn bản in trên giấy giữa các đơn vị trong Trường với một số qui định như sau:

o         Font chữ sử dụng trong các văn bản là: Times New Roman

o         Kích thước font chữ: 13

-      Thời điểm áp dụng: Bắt đầu từ thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2005.

-      Các bộ gõ tiếng Việt hỗ trợ Bộ mã TCVN 6909:2001, các công cụ chuyển đổi Font và hướng dẫn được cung cấp theo địa chỉ web dưới đây:

    
     HTTP://WWW.WRU.EDU.VN/DOWNLOAD/TCVN6909-2001/

hoặc
   http://www.hwru.edu.vn/Download/TCVN6909-2001/index.html

-      Trung tâm Tin học: Bảo trì các máy trong Trường, tập huấn sử dụng font chữ Unicode, giúp đỡ và hỗ trợ các đơn vị để thực hiện việc cài đặt, sử dụng và hướng dẫn chuyển đổi các font chữ khác sang font Unicode.

Điện thoại liên hệ: 04.5635915; 091.2483079 (Trung tâm Tin học)

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến và kiểm tra việc thực hiện thông báo này ở đơn vị mình.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- ĐU, BGH

- CĐ, ĐTN, TTGD, CS2, ĐH2

- Các P, K, B, TT...Cty

- Lưu VT, TH, TTTHọc

 

 

(Đã ký)

GS. TS ĐÀO XUÂN HỌC