Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Chương trình hành động của Trường Đại học Thuỷ Lợi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------

Số:515/QĐ-ĐHTL-TV

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ***---

Hà Nội, ngày  4 tháng 4 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động của Trường ĐHTL
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

 - Căn cứ quyết định số 351 QĐ/TL ngày 28/4/1964 của Bộ Thuỷ lợi ( nay là Bộ Nông Nghiệp & PTNT ) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thuỷ lợi.

-  Căn cứ vào nội dung Luật “ Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí ”.

-  Căn cứ vào chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

-  Căn cứ vào chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp & PTNT về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

-  Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức,Trưởng phòng Tài vụ.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Trường Đại học Thuỷ Lợi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Công ty, Cơ sở II, DHII có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


   

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Bộ NN & PTNT

 

- Các P,K,B,TT,CTy, CSII,DHII.
-  Lưu VT,TV

 (đã ký)

 

 

 

 

 

 

      GS.TS Đào Xuân Học