Tổ chức ký cam kết phòng chống ma tuý cho sinh viên Khoá 47 và 48DB

Tích cực đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn xã hội và đặc biệt là ma tuý ra khỏi môi trường học đường, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cho Ban phòng chống tệ nạn xã hội của Trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Công tác chính trị và QLSV, Phòng Quản trị, Bảo vệ… tiến hành rà soát hiện trạng để xem xét đánh giá tình hình sử dụng ma tuý trong Trường và bố trí lực lượng theo dõi, bắt quả tang các đối tượng lợi dụng địa bàn Trường là nơi sử dụng ma tuý.

BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------

Số:05/ĐHTL-QLSV 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ***---

Hà Nội, ngày  03  tháng 01 năm 2006

V/v: Tổ chức ký cam kết phòng chống ma tuý cho sinh viên Khoá 47 và 48DB)

 

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các Khoa: C, Q, Đ, V, M, K, TH, B
               - Các Phòng, Ban

Tích cực đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn xã hội và đặc biệt là ma tuý ra khỏi môi trường học đường, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cho Ban phòng chống tệ nạn xã hội của Trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Công tác chính trị và QLSV, Phòng Quản trị, Bảo vệ… tiến hành rà soát hiện trạng để xem xét đánh giá tình hình sử dụng ma tuý trong Trường và bố trí lực lượng theo dõi, bắt quả tang các đối tượng lợi dụng địa bàn Trường là nơi sử dụng ma tuý.

Để nêu cao tinh thần cảnh giác và có kiến thức đấu tranh với tệ nạn xã hội trong sinh viên khoá mới, Nhà trường tổ chức lễ “ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, văn minh đô thị và không tàng trữ, sử dụng, mua bán chất ma tuý” với kế hoạch cụ thể như sau:
I.     THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

-          Thời gian: 8h00 ngày 7/01/2006 (Sáng Thứ bảy)

-          Địa điểm: Hội trường T45 - Đại học Thuỷ lợi.

II.   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

-          Từ 8h00 – 8h30: Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Nhà trường và ký kết (đại diện lãnh đạo các Khoa với đại diện các lớp sinh viên trong Khoa).

-          Từ 8h30 – 11h00: Nghe giới thiệu về tác hại của ma tuý và công tác phòng chống (do cán bộ UBQG Phòng chống tội phạm, ma tuý trình bày); đồng thời CLB SVTN tổ chức lễ ra quân thu dọn bơm, kim tiêm trong trường.

-          11h00, bế mạc

III.   PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

  1. Các Khoa quản lý sinh viên

-          Thông báo cho sinh viên K47 và 48DB biết, cử giáo viên chủ nhiệm tham gia và quản lý quân số.

-          Mời đại diện lãnh đạo Khoa (thay mặt Nhà trường) lên ký cam kết với sinh viên của Khoa mình.

  1. Phòng Công tác chính trị và QLSV

-          Trang trí khánh tiết

-          Bố trí loa đài và trực hội trường T45

-          Cắt, dán chữ những “hộp thư phát hiện ma tuý” (làm trong ngày 4/01/2005)

  1. Phòng Quản trị và Dự án A45

-          Mở cửa Hội trường T45, có biện pháp trực, quản lý trang thiết bị Hội trường.

-          Bố trí 08 bàn (và 8 ghế) ký cam kết (trước hàng ghế đầu tiên của Hội trường T45).

  1. Phòng Hành chính tổng hợp

- Bố trí nước uống cho đại biểu và sinh viên (1 hộp la-vie, 2 bình lớn).

  1. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

-          Chuẩn bị tài liệu ký cam kết, gửi cho các lớp, cử cán bộ các LCĐ tham dự.

-          Mời báo cáo viên của UBDG phòng chống tội phạm, ma tuý.

-          Làm công tác tổ chức, cử đại diện Đoàn, Hội ký kết với sinh viên.

-          Triệu tập và chỉ đạo CLB SVTN tổ chức ra quân, thu dọn bơm kim tiêm trong địa bàn trường (ngay sau khi lễ ký cam kết kết thúc)

Ban Giám hiệu giao cho Đoàn thanh niên là đơn vị đầu mối tổ chức, yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ liên hệ, phối hợp giúp đỡ để buổi lễ được tổ chức thành công.

Nơi nhận:                                               KT/ HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi

- TTTH(đưa lên mạng)                                     (Đã ký)
- Lưu VT,  P7                                    
                                                           PGS.TS Vũ Thanh Te