Thông báo Học bổng Thạc sỹ của Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học ở Australia trong nhiều lĩnh vực như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, nông nghiệp và phát triển nông thôn, biến đổi khí hậu và đổi mới…

Vòng tuyển chọn Học bổng năm 2020/niên khóa 2021 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến 30/4/2020.

Các ứng viên xin Học bổng sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Tiêu chí, các điều kiện xin học bổng và các thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web: http://australiaawardsvietnam.org/index.php/en/

Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo!