Ngành nghề và cơ hội việc làm của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời luôn quan tâm đến chất lượng đầu ra cho sinh viên, giúp sinh viên có được những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường.

1. Đào tạo tại Hà Nội (mã trường TLA).

TT

Ngành nghề đào tạo

Nôi dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Kỹ thuật công trình thủy

Tại đây

Tại đây

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

Tại đây

Tại đây

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tại đây

Tại đây

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

5

Quản lý xây dựng

Tại đây

Tại đây

6

Kỹ thuật công trình biển

Tại đây

Tại đây

7

Kỹ thuật tài nguyên nước

Tại đây

Tại đây

8

Thuỷ văn

Tại đây

Tại đây

9

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Tại đây

Tại đây

10

Cấp thoát nước

Tại đây

Tại đây

11

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Tại đây

Tại đây

12

Kỹ thuật cơ khí

Tại đây

Tại đây

13

Kỹ thuật điện, điện tử

Tại đây

Tại đây

14

Công nghệ thông tin

Tại đây

Tại đây

15

Hệ thống thông tin                 

Tại đây

Tại đây

16

Kỹ thuật phần mềm               

Tại đây

Tại đây

17

Kỹ thuật môi trường

Tại đây

Tại đây

18

Kỹ thuật hóa học                

Tại đây

Tại đây

19

Kinh tế

Tại đây

Tại đây

20

Quản trị kinh doanh

Tại đây

Tại đây

21

Kế toán

Tại đây

Tại đây

22

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

23

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Tại đây

Tại đây

 

2. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường TLS).

TT

Ngành nghề đào tạo

Nội dung ngành học và cơ hội việc làm

Video

1

Kỹ thuật công trình thủy

Tại đây

Tại đây

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

Tại đây

Tại đây

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tại đây

Tại đây

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tại đây

Tại đây

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

Tại đây

Tại đây

6

Công nghệ thông tin

Tại đây

Tại đây

7

Kỹ thuật phần mềm

Tại đây

Tại đây

8

Kế toán

Tại đây

Tại đây

9

Cấp thoát nước

Tại đây

Tại đây