Kế hoạch triển khai công tác truyền thông trong công tác tuyển sinh năm 2020

Căn cứ công văn số 803/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc điều chỉnh ngày kết thúc năm học 2019-2020 đến ngày 15/7/2020 và ngày thi THPT quốc gia từ 08 đến 11/8/2020.

Nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai công tác truyền thông trong công tác tuyển sinh năm 2020

Xem chi tiết thông báo:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3