Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Thủy lợi thông báo số: 1233 /TB-ĐHTL về tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

1. Thời gian thi: các ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2020

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: trước ngày 24/4/2020

Xem thông báo chi tiết

Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi: Xem chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo.

Phụ lục 1