Thông báo tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Thủy lợi tuyển dụng 40 chỉ tiêu (39 chỉ tiêu chức danh nghề nghiệp giảng viên; 01 chỉ tiêu chức danh nghề nghiệp kỹ sư)