Video giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 23 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh. Trường tuyển sinh tại 3 cơ sở với tổng chỉ tiêu là 3700. Chi tiết các ngành đào tạo như sau.

1. Xét tuyển tại Cơ sở chính - Hà Nội (Mã trường TLA)

a). Các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh

b) Các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt