Thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử Trường Đại học Thủy lợi

QUYẾT ĐỊNH: V/v Thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử Trường ĐH Thủy lợi

BỘ NN & PTNT
Trường Đại học Thủy Lợi

------------------

Số:505/QĐ-ĐHTL-TCCB

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ***---

Hà Nội, ngày  7 tháng 4 năm 2006 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử 
Trường ĐH Thủy lợi

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 351 QĐ/TL ngày 28/4/1964 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thủy lợi;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1.
Thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử Trường Đại học Thủy lợi gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

1/

Ông Đào Xuân Học

Hiệu tr­ưởng

Trư­ởng Ban

2/

Ông Phạm Ngọc Quý

Phó Hiệu tr­ưởng

Phó Trư­ởng Ban

3/

Ông Dương Văn Bá

Trư­ởng phòng CTCT&QLSV

Ủy viên

4/

Ông Hoàng Thái Đại

Phó Trư­ởng phòng QLKH &HTQT

Ủy viên

5/

Ông Phạm Hùng

Phó Tr­ưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

6/

Ông Nguyễn Quốc Hưng

Phó Trư­ởng phòng HCTH

Ủy viên

7/

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm Tin học

Ủy viên

8/

 Bà Phạm Thị Vân Anh

Phòng Quản lý KH và HTQT

Ủy viên

9/

Ông Lê Thanh Tùng

Phòng Tài vụ

Ủy viên

10/

Ông Hoàng Xuân Bách

Phó Bí thư đoàn Trường

Ủy viên


Quyết định này thay cho Quyết định số 941 QĐ/ĐHTL-TCCB ngày 19/7/2005;


Điều 2.
Ban Biên tập Trang tin điện tử có nhiệm vụ duyệt các tin để đưa lên trang thông tin điện tử của Trường.

 

Điều 3. Trưởng các Phòng HCTH, TCCB, Tài vụ, Đào tạo, QLKH & HTQT, CTCT&QLSV, Khoa Công nghệ Thông tin, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

 

- Lưu VT, TCCB.

 (đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

      GS.TS Đào Xuân Học