Những vinh dự và phần thưởng cao quý trong 60 năm xây dựng và phát triển

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủy lợi đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

 1. Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2004);
 2.  Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000);
 3. Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1999, 2009), hạng Hai (năm 1994), hạng Ba (năm 1989);
 4. Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1984, 2019), hạng Hai (năm 1978), hạng Ba (năm 1961, 1976);
 5. Huân chương Lao động hạng Nhất do nước CHĐCN Lào trao tặng năm 2000 và 2008;
 6. Bằng khen Thủ tướng năm 2007 và năm 2014;
 7. Cờ thi đua của Chính phủ năm 2013 và 02 Cờ thi đua của Chính phủ trong năm 2016;
 8. Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ năm 2005, 2015;
 9. Cờ Thi đua của Bộ Nông nghiệp & PTNT các năm: 2002, 2008, 2013, 2015;
 10.  Bằng khen Bộ Nông nghiệp và PTNT các năm: 2009, 2010;
 11.  Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & ĐT năm 2007 và 2011;
 12.  Bằng khen của Bộ Giáo dục & ĐT năm 2009;
 13.  Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2010;
 14.  Bằng khen của Bộ Công an năm 2013 và 2015.