Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Dũng

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Dũng

Tên đê tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biển

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Xuân Roanh

                                 GS.TS. Thiều Quang Tuấn

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây